Live Sex Book - free blog hosting
Bookmark Porn | FUCKBOOK | Free Porn | Porn | hentai porn
Home  Report Abuse  Directory  Signup  Video On Line 

 

seks filimleri

2012-Jan-1 - gercek seks

Bir ili?ki i?inde konum ve orada, ?p??me, fondling dokunmadan, ogling ve oohing ve ahhing. Arzu bu ifadeler tamamen tek tarafl? m?? Uzun ok?ayan ve bedensel hareketleri tek sa?lay?c?s? m?s?n?z? K?z biraz daha dikkatli ve biraz daha fazla cinsel verdi?i isteyen var m?? Altta yatan psikolojik sorunlar? oldu?unu, k?z muhtemelen bu kategorilerden birine ya da daha fazla uyar: utanga? k?z, tembel k?z ya da deneyimsiz bir k?z. O hen?z y?z?n?zde s?va kal?c? bir g?l?mseme ta??r ve cesaret ile bir cinsel tanr??a olmayabilir, ama kesinlikle o al?r yan? s?ra cinsel vermek ??renebilirsiniz. Utanga? k?z 21. y?zy?lda, hen?z, porno y?ld?z? performans kar??s?nda iyi, "girl next door" mevcut beklentilerine kesinlikle p?riten bir e?ik var. G?ven bana o onu koymak bask?lara ek olarak, hem de beklentilerini bask?lar? hissediyor. porn porno O ne istedi?inizi biliyor olabilir, ama sonras?nda onu nas?l alg?lad???m?z olacak korkusu Jenna Jameson gibi davranmak teredd?tl?. O endi?elerini dile getiren olmayabilir, ama her t?rl? ?eyi ba??n? yar???yor emin olabilirsiniz. Hareketsizlik, kara kara d???nme ve hareket etme isteksizli?i olarak tezah?r eden bu d???nceleri hakk?nda k?t? par?as?. Utanga? bir k?z onu ba?tan giri?imleri g?lecekler endi?e ve ona eylemler suni oldu?unu hissedebilirsiniz. Buna ek olarak, o aptalca ya da onun eylemleri ile aptal olarak alg?lanmas?n? istemiyor. : Burada ne yapabilirim onu ??teselli ola?an?st? olun. Bu, onunla konu?uyor ve daha romantik bir ?p??me ve ok?ama gibi ?eyler yap?yor yap?labilir. O seviyor ve rahat yap?yor ve iltifat ?per sizi, size dokunan, nas?l hissetti?ini ?eyler yap?n. Ne?eli ve e?lenceli bir atmosfer yaratarak, ona g?ven art?r?n. Her ?eyden ?nce, onu yarg?lamak ve kendi zevk belirgin yapmak yok. E?lenceli bir aktivite olu?turarak zorluk ya??yorsan?z, piyasada pek ?ok oyun var. E?lenceli bir ifadeli zar oyunu: sadece zar yapmak i?in s?ylediklerine. E?lenin ve onu kendi k???k g?vensizlikleri bilinen sa?lar. O, o sadece bir duygu garip de?il bilerek daha iyi hissedebilirsiniz. Tembel k?z Sonu?ta, tembel k?zlar kendi zevk d???nda almak i?in co?ku eksikli?i. Bu temel bir motivasyon eksikli?i var ve hatta iklim ?abalar?n sonunda de?ersiz bulabilirsiniz. Soru ?udur: E?er onu motive etmeye haz?r m?s?n?z? Genellikle tembel k?z kendini nas?l ba?a ??kaca??n? bilen ve ona oyuncaklar ve baz? erotik varsa o adam neden ihtiyac? bile merak edebilirsiniz. Onun i?in, kendi kendine zevk bacaklar?, onu son Brezilya balmumu ne zaman yap?ld?, p?r?zs?z olsun veya olmas?n, ne i? ?ama??r? giymek i?in karar verme yaygara i?ermeyen onu sar?msak nefes turn-on veya turn-off.
Comments (0) :: Post A Comment! :: Permanent Link

2012-Jan-1 - yasli pornosu

Kamu bunu a?mak m?? porno film sex film Burada Listelenen yakalanmadan baz? seks kayma en iyi yerlerden. Verilen, ben zaten sinema, "?lham Point" ve u?a??n tuvalet arac?n?z?n arka koltukta, ama nas?l ?niversite s?n?f, tren araba ya da ceket kontrol odas? ile ilgili hakk?nda bilgi? 1 - al??veri? merkezi Ma?azalar ba?lamak i?in kullan?lan arka y?r?y?? yollar? ile ilgili bug?ne kadar bir al??veri? merkezinde ?al??an herkes bilir. Kap?lar genellikle a??kt?r ve zaman kimsenin devriye onlar? en. Sadece bir "Mall Personel Sadece" kap? i?inde ba?ka bir yol ve ?rdek bakmak i?in al??veri? i?in bekleyin. Ve bu geri kald?r?mlar ?ok sessiz oldu?u i?in, yakla?an ayak seslerini duymak kolay. 2 - Bo? ?niversite s?n?f Hi? s?n?fta s?k?lm?? ve size daha iyi, o konferans salonu koymak olabilir ne kullanmal?y?m merak? Okullar genellikle her odada ?cretsiz bir program g?ndermek ve kullan?mda. Sadece bir f?rsat not almak ve g?stermek. G?venen tipleri olan ?niversiteler, genellikle bu odalar a??k kal?r. ?imdi e?er kap?c? atlatmak, dikkat ?ekmek i?in ???klar kapal? b?rak?n unutmay?n in konum. 3 - Park Ah, parkta bir g?n. Burada ormanda derin bir nokta muhtemelen, ??nk? zehirli sarma??k, geyik kene ve di?er zararl? bitki ve canl?lar?n bir ?r?n yelpazesine hi?bir iyidir. Yani g?zlerden uzak bir yerde gizli bir ?imenlik noktay? bulmak. Az say?da insan oldu?unda, en iyi g?n bat?m? ya da geceleri orada ba?l??? kapal? konum ve pantolonunu yukar? ?ekmek i?in yeterince uzun, yakalanmay?n arkas?nda gizleyebilirsiniz engel ?e?it bir nokta se?in.
Comments (0) :: Post A Comment! :: Permanent Link

2012-Jan-1 - liseli pornosu izle

K?z daha ?ok kez yapm?? oldu?u ve daha farkl? yerlerde can s?k?c? olabilir daha bulmak. G?stermek veya Bu sizi rahats?z oldu?unu ona olmad???n? s?k s?k. Kad?nlar cinsel g?venen adam, o erkek?e g?r?nt? yard?m edecek de?ildir korkutuyor s?yl?yordu seviyorum. O, o kadar ?ok kez yapt? ??nk? o ona zevk vermek i?in ne kadar bildi?i ger?e?i shrivels bir adam istemiyor. Ne de o, o, ona baz? ?eyler yapmak istiyor onu nas?l s?yler, korku i?inde irkilir bir adam istemiyor. ona "b?y?k" listesi ?zerine nas?l Bu kad?n ile ba?a ??kmak i?in en iyi yolu, sadece emmek i?in, ya?amak, ??renmek ve onun tavsiyelerine a??k olmas?. Bu, ?ok korkutucu olabilir, ama bir k?z ile seks hayat? sonsuza dek de?i?ecektir ?eyler ??renmek i?in gidiyoruz daha tecr?beli demektir. Oraya yard?mc? olacak baz? ipu?lar? burada. Ger?ekten iyi bir ?ey Bu, ?ehvetli bir masaj veya cunnilingus ?p??me olabilir - ama ne olursa olsun, bunu darn iyi bir konum ve o sahiptir emin olun. Bu zaten ba?ka bir kad?n taraf?ndan e?itimli oldu?unu yan?lsama ile ona sunar. Hatta sadece tek bir ?ey ger?ekten iyi iseniz, o her ?eyi m?kemmel olmad???n? kabul etmek ve okul size meyveleri iyice tad?n? ??kar?n, ancak s?n?rl? olabilir. Dokunmatik emin olabilirsiniz Belirsiz bir dokunu?, onu iyi hissediyor ne bilmediklerini g?sterir ve bu a??k?a deneyimsizli?i g?sterir. Kad?nlar bu b?y?leyici playboy a?k Bu y?zden onlar, ilk kez o olsun t?m kadar ?ok kez yapt?k. Veya en az bir kad?n yeterince kez - Seni yeterince kad?n dokundu oldu?unu umuyor, iyi hissediyor ve ne de?ildir ne biliyorum. Verilen de?il, her insan?n hatta bir terbiyeli eski k?z arkada?? ile m?barek olmu?tur, ancak bu geri tutun izin vermeyin: ??phe, e?lenebilir. porno izle siki? izle porn Kad?n playboy se?ti?iniz ba?ka bir nedeni, bir kad?n?n v?cudu ?zerinde ellerini koymak i?in seviyorum, ??nk? bu kad?n seksi hissettiriyor. Bunu seviyorum, ve o kadar ?ok zevk oldu?unu heyecan olacak, ??nk? ona dokunun. Dinlenmek i?in ??renin. Evet, zor, biliyorum, ama deneyin. Gergin ve onu memnun etmek i?in ?ok gayret O bunu hissetmek m?mk?n olacakt?r. Sakin ol ve her zaman o seviyor onu devralmaya izin vermek i?in ?ekinmeyin. Size ?ok ?ey ??reneceksiniz. E?er rahat de?ilse, bir bo?a terrier bir s?l?k ile ge?ti gibi onu ?pmeye veya ?ok p?r?zl? ya da dikkatsiz olmak ona zarar gibi, pas sahte bir ?izgi i?lemek sona erecek. Rahat olmak, g?ven s?zmak sa?lar, bu nedenle, derin bir nefes al?p, geri y?z, omuz, boyun ve dinlenmek i?in d??ar? nefes ve s?v? olmas? i?in bilin?li bir ?aba.
Comments (0) :: Post A Comment! :: Permanent Link

2012-Jan-1 - erotik filim

Sex can almost always be simplified to three simple statements: 1. Sex with someone else is one of nature’s greatest gifts. 2. Self-gratifying sex is one of nature’s greatest loopholes. 3. Sex with three or more people is why you had to take an extra semester in college. sex izle siki? izle
Comments (0) :: Post A Comment! :: Permanent Link

2012-Jan-1 - erotik seks

Pek ?ok okuyucu, durgunla?an seks ya?amlar? ile ilgili dan??madan yazd?m. Erkekler genellikle kad?nlar?n? onlar?n i?tah?n? tatmin etmek i?in yeterli seks vermeyin ?ikayet olmas?na ra?men, erkekler taraf?ndan ?tesine gitmek s?rm??t?r sorunlar var "yeterince seks." porno izle porno porno Fiziksel, psikolojik ve ili?ki sorunlar? gibi geli?mekte olan cinsel sorunlara neden olabilir, fakat s?rece denemek i?in istekli, e?iniz i?in ili?ki ve cinsel i?tah? kurtar?labilir. Cinsel ya?am i?in kullan?lan ?ey de?ildir E?er, kendinize sorman?z i?in zaman olabilir: seks terapisi i?in zaman m?? H?zl? bir cinsel sorun Adres Birincisi ve en ?nemlisi, ?u an e?iniz yerine ?ok ge? olana kadar kayd?r?n izin nip, tomurcuk halinde sorun azalan duygular? ve fiziksel ?ekicili?e hissetmeye ba?lars?n?z. Sizin i?in sorun de?ilse, o ?ey de?i?iyor tan?mak ve daha iyi ve kal?c? bir sorun haline gelmeden bu konuda bir ?eyler yapmak gerekiyor. Tabii ki, herkes ??nk? t?m erkeklerin tedavi reddetme oldu?unu varsaymak e?iliminde "erkekler sadece tedavi yapm?yoruz." Ama seks s?z konusu oldu?unda daha fazla erkeklerin fiziksel ve duygusal sorunlar hakk?nda ??kmaya ba?lad???n? bilmek ?a??rt?c? olabilir. Ve bu da zamanla ilgili. Seks terapisi nedir? Cinsel tedavi sadece bu iktidars?zl?k ve di?er cinsel debilitation i?in, ayn? zamanda onlar?n cinsel ya?am istiyoruz ba?kanl?k ya da sadece cinsel sorunlara sahip, d???nen ?iftler i?in uygundur. Cinsel tedavi, cinsel fonksiyonlar ve ifadeler ile bir anla?ma yard?mc? olur profesyonel bir tedavi y?ntemidir. Bu sonu?ta, bireyler ve ?iftler cinsel yolla daha etkili bir ?ekilde kendilerini ifade ile ilgili yard?mc? olur. Seks terapistleri sonra daha az belirgin ve belki de psikolojik a??k?a ortadad?r ve fizyolojik, cinsel sak?ncalar? geni? bir yelpazede ile anla?ma. Neden seks terapisi gerekiyor? Seks s?z konusu oldu?unda, bir?ok sorun gelebilir ki bir s?r de?il. Bir seks terapisti, bu sorunlar?n ?o?u ile anla?ma yard?mc? olabilir. Unutmay?n, Ancak, bu seks terapistleri mucizecilerinin de?ildir. Seks terapistleri ile u?ra?mak size yard?mc? olabilir: Uyar?lma (ereksiyon ya da onun cinsel so?ukluk ya da korumak i?in olamama) Orgazma (bo?alma doruk ya da kontrol i?in yetersizlik) Cinsel engellemeler A?r?l? cinsel ili?ki Durgun haline Cinsel ili?kiler Ne farklar cinsel size her uyand?r?yor ?leti?im ar?za seks tart??maya geliyor Cinsel ili?ki geli?tirilmesi Seks terapisi i?in zaman m?? Eh, k?z arkada??n? almak isteyebilirsiniz
Comments (11) :: Post A Comment! :: Permanent Link

Information

seks filimleri
Porn